دوره‌های موجود

دوره مدیریتی آزمایشی
محمد نقوی

دوره مدیریتی آزمایشی

این یک دوره آزمایشی در جهت تست سامانه می‌باشد.

دوره مدیریتی آزمایشی

دوره مدیریتی آزمایشی

این یک دوره آزمایشی در جهت تست سامانه می‌باشد.

کتاب هنر شفاف اندیشیدن

کتاب هنر شفاف اندیشیدن

آیا تا به حال... زمان صرف چیزی کرده‌ای که در آینده احساس کنی ارزشش را نداشته؟ به انجام کاری که می‌دانی برایت مضر است اصرار کرده‌ای؟